Akupunktur

Akupunkturen används i första hand som smärtbehandling.
I kombination med andra tekniker ökar effekten.
En österländsk metod som fungerar väl med det västerländska tankesättet!

Akupunkturen godkändes av Socialstyrelsen i Sverige 1984. I en kungörelse fastslogs att akupunktur överensstämmer med vetenskap och beprövad erfarenhet vid behandling av smärta.
Metoden har varit känd i mer än 2 000 år men den vetenskapliga dokumentationen är av betydligt senare datum.

Akupunktur är en del av den Traditionella Kinesiska Medicinen (TCM). En annan del av TCM, som jag arbetar med, är qi-gong (se vidare under fliken qi-gong). Inom TCM behandlas patienten även med örtmedicin och en massageform som heter TuiNa.

I dag finns flera olika sorters akupunktur som baseras på olika teoretiska förklaringsmodeller, men som också utmärks av att olika medel för stimulering av punkterna används: nålbehandling som är den vanliga formen av akupunktur, örtbränning (moxibution), vakuum (vakupunktur eller koppning), ljudvibrationer (sonopunktur),

laserakupunktur, elektro-akupunktur m.m. Särskilda varianter är öronakupunktur och munakupunktur.

Här skall främst den västerländska varianten och elektroakupunkturen beskrivas. Det vore dock orättvist att inte samtidigt kort redogöra för all akupunkturs ursprung, den traditionella kinesiska akupunkturen.

Historik

Ordet akupunktur skapades vid slutet av 1600-talet då metoden nått Europa via Kina-missionerande jesuiter. Det kommer från de latinska orden acus (nål) och pungere (att sticka). Det ursprungliga namnet på akupunktur, Chen Chin, betyder stick och bränning, och metoden skulle också kunna kallas för ”aku-moxi-terapi”.

De tidigast kända akupunkturnålarna var gjorda av sten eller stickor. Senare användes ben, bambu, porslin och olika metaller som t.ex. guld. I dag brukas framför allt tunna nålar av kirurgiskt stål.

Traditionell kinesisk akupunkturKineserna upptäckte, för tusentals år sedan, att stimulering av vissa punkter på huden kunde påverka olika organ och funktioner i kroppen, och att man på det sättet kunde reglera olika störningar. Liknande upptäckter har gjorts även på andra håll i världen, vilket resulterat i andra behandlingsmetoder. I dag har omkring 2 000 akupunkturpunkter kartlagts. Av dessa är 360 relativt vanliga i behandling.
Utifrån denna erfarenhet av punkternas verkan sammanställdes teorin om ledningsbanor dem emellan, de s.k. meridianerna (chin). I dessa kanaler flödar chi eller qi, livsenergin. Qi finns överallt i kroppen, men är koncentrerad till meridianerna. Vid akupunkturpunkterna når denna energi kroppsytan och är mer tillgängliga för behandling.

Avsikten med akupunkturbehandling är att påverka energiflödet i kroppen, lösa upp energiblockeringar, leda bort överflöd av energi från vissa områden till områden med för litet energi. Målet är att nå energetisk balans.Behandling med akupunktur ges efter diagnos enligt den kinesiska medicinens diagnostiska metoder och teorierna om yin och yang, de fem elementen m.m. Den traditionella akupunkturen används för förebyggande och behandling av en mängd fysiska och psykiska problem.

Utförande av nålakupunktur

Innan behandlingen påbörjas ska smärtan eller orsaken till sjukdomen vara utredd. Nålarna är steriliserade.
Ett antal fina nålar sticks med en vridande rörelse in i akupunkturpunkter som kan finnas i muskler, senor eller bindväv
Det går även att applicera nålarna i triggerpunkter.
Triggerpunkter är belägna i kroppens mjukvävnader och kännetecknas
av lokal ömhet och refererad (utstrålande) smärta.
Akupunkturnålen sticks in till det djup där ”de qi” förnimmelsen uppstår. De qi betyder ungefär att nå qi och är en speciell känsla som uppstår då nålen träffar rätt på akupunkturpunkten. Känslan kan beskrivas som pirrande, avdomnad eller tryckande.

Nålarna får sitta på plats i 20 till 30 minuter och behandlingen upprepas två till tre gånger per vecka. Resultat ses efter upprepade behandlingar. Effekten kan bedömas tidigast efter cirka fem behandlingar.
Akupunktur används ofta i kombination med annan behandling och/eller övningar.

Eftervård – BiverkningarLättare biverkningar är trötthet eller upprymdhet, illamående och övergående förstärkt smärta. Du kan känna dig törstig efter behandlingen. Det är bra om du dricker vatten och vilar efteråt.

Verkningsmekanism
Verkningsmekanismen fungerar på flera nivåer som forskarna kunnat bevisa vetenskapligt, än så länge.
1 Akupunktur hämmar smärtan i centrala nervsystemet, dvs. hjärnan och ryggmärgen, genom frisläppande av kroppsegna opioider (morfinliknande substanser) och serotonin (”välbefinnande” substanser).

2 Dessutom hämmas smärtan segmentellt, dvs. på ryggmärgsnivå, via enkefalinfrisättning. Enkefalin (en neuropeptid. Se förklaring i ordlista) är ett ämne som minskar sympatikusaktiviteten, vilket betyder att den del av nervsystemet som aktiveras när vi är stressade eller alerta dämpas och leder därmed till minskad muskelspänning.
Vidare fungerar metoden enligt portteorin. Se under vetenskap nedan.

3 Akupunktur stimulerar även frisättning av andra neuropeptider som ökar genomblödningen i vävnaden och leder till en antiinflammatorisk effekt.

4 Övriga effekter har också visat sig vara betydelsefulla.
De omställningar som sker i smärtsystemet vid akupunktur liknar dem som ses vid långvarigt muskelarbete. Vid muskelarbete uppstår en smärttröskelhöjning efter cirka 20 minuter, vilket är den tid som behövs vid akupunktur för att nå liknande effekt.
Akupunktur liknar alltså den på många sätt den fysiologiska situation som uppkommer efter långvarigt muskelarbete.

Elektro-akupunkturElektro-akupunktur började användas i Kina på 1950-talet. Nålarna används som elektroder. Via skaftet appliceras elektrisk ström för att öka den stimulerande effekten. Strömmen sprider sig i vävnaderna och kan sätta igång nervimpulser i nervtrådar även på visst avstånd från nålen.
Vetenskap
Till det här avsnittet har jag gjort en ordlista där medicinska termer står. Annars blir texten sönderhackad med förklaringar.

Portteorin (gate-control theory) som presenterades av Melzack och Wall 1965 samt upptäckten av endogena smärtmodulerande system i början av 70-talet, banade vägen för att akupunktur accepterades som smärtlindrande behandling i västvärlden. Förekomsten av endogena opioidreceptorer som producerar morfinliknande ämnen, bla. endorfiner, gav en vetenskaplig förklaring till akupunkturens verkningsmekanismer.
Portteorin innebär kortfattat att de tjocka nervtrådar som förmedlar tryck, beröring och vibration stimuleras och blockerar på så vis aktiviteten i smärtfibrerna, vilket leder till smärtlindring.

Det finns mycket forskning gjord som belyser inflammatoriska sjukdomar såsom astma, inflammatoriska tarmsjukdomar och led-muskel sjukdomar. Enligt SBU rapporten finns det däremot få studier

av hög kvalitet, men det fastställs att det finns ”starkt vetenskapligt underlag för att akupunktur har smärtlindrande effekt jämförbar med annan behandling vid ländryggssmärta, vid tennisarmbåge och vid nack-/skuldersmärta”
Forskningen lyfter fram akupunkturens immunosuppressiva verkan, frisättningen av neuropeptider med påföljande vasodilatation och dess anti-inflammatoriska effekter. I en litteraturgenomgång av Freek J. Zijlstra framhålls att i traditionell kinesisk medicin (TCM) skiljer man på analgetisk och kurativ akupunktur. Generellt, menar TCM utövarna, erhålls analgesi med korta akupunkturbehandlingsserier medan det krävs långa behandlingsserier för att uppnå sjukdomsläkande effekter.

Flertalet studier anger att akupunktur är en säker terapiform, med få
rapporterade biverkningar eller komplikationer.
Några forskare har dragit slutsatsen att akupunktur förbättrade livskvaliteten
vid långvarig smärta till en liten merkostnad.

Ordlista
Analgesi – smärtlindringAnalgesi – smärtlindring
Endogena – kroppsegna, inre
Endorfiner –  den endogena opiat man först upptäckte att människokroppen själv kan producera
Immnosuppresivaimun – försvarsstärkande
Kurativ – botande
Neuropeptider – Kan beskrivas som hjärnans kemiska budbärare. Deras främsta uppgift är att överföra signaler från cell till cell. Peptider –  är små proteiner.
Opioider – samlingsnamn för narkotiska preparat i den här texten alltid kroppsegna
Receptor – mottagarcell
SBU – Statens beredning för medicinsk utvärdering. Rapporten kom i mars 2006
Sympatikusaktivitet Sympatiska nervssystemet (SNS) – är den del av nervstystemet som aktiveras när en människa behöver vara allert och fokuserad.
Det parasympatiska nervsystemet (PNS) – är aktivt vid avslappning, vila och djup tillfredställelse.
Vasodilatation – kärlvidgande, ökad blodgenomströmning

Referenser
SBU rapporten, mars 2006
Vårdguiden.se
Introduction to TCM, http://www.tcmpage.com/index.html
http://www.hubin.org/facts/brain/texts/transmitters_se.html
Smärta & smärtbehandlingsstrategier, Patientrapport 2007, www.livetlaker.se